ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1272350
36%
225:1
อนุบาล 2202040
29%
220:1
อนุบาล 3222648
35%
224:1
ระดับปฐมวัย6969138
33%
623:1
ประถมศึกษาปีที่ 1172744
16%
222:1
ประถมศึกษาปีที่ 2231841
15%
221:1
ประถมศึกษาปีที่ 3232649
18%
225:1
ประถมศึกษาปีที่ 4211738
14%
219:1
ประถมศึกษาปีที่ 5312152
19%
226:1
ประถมศึกษาปีที่ 6312556
20%
228:1
ระดับประถมศึกษา146134280
67%
1223:1
รวมทั้งสิ้น215203418
100%
1823:1