ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2181432
52%
132:1
อนุบาล 3141529
48%
215:1
ระดับปฐมวัย322961
14%
320:1
ประถมศึกษาปีที่ 1131730
13%
215:1
ประถมศึกษาปีที่ 2181735
15%
218:1
ประถมศึกษาปีที่ 3241943
18%
222:1
ประถมศึกษาปีที่ 4241640
17%
220:1
ประถมศึกษาปีที่ 5212344
19%
222:1
ประถมศึกษาปีที่ 6242044
19%
222:1
ระดับประถมศึกษา124112236
53%
1220:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1262147
31%
224:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2302555
37%
228:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3291948
32%
224:1
มัธยมศีกษาตอนต้น8565150
34%
625:1
รวมทั้งสิ้น241206447
100%
2121:1