ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 241014
38%
114:1
อนุบาล 3111223
62%
123:1
ระดับปฐมวัย152237
22%
219:1
ประถมศึกษาปีที่ 113417
13%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 211617
13%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 381018
14%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 422729
22%
129:1
ประถมศึกษาปีที่ 5131831
23%
131:1
ประถมศึกษาปีที่ 691221
16%
121:1
ระดับประถมศึกษา7657133
78%
622:1
รวมทั้งสิ้น9179170
100%
821:1