ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 27714
54%
114:1
อนุบาล 37512
46%
112:1
ระดับปฐมวัย141226
31%
213:1
ประถมศึกษาปีที่ 17411
19%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 24812
21%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 3213
5%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 49413
22%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 5538
14%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 68311
19%
111:1
ระดับประถมศึกษา352358
69%
610:1
รวมทั้งสิ้น493584
100%
811:1