ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2639
33%
19:1
อนุบาล 371118
67%
118:1
ระดับปฐมวัย131427
22%
214:1
ประถมศึกษาปีที่ 161117
18%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 28412
12%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 32911
11%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 411920
21%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 510717
18%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 691120
21%
120:1
ระดับประถมศึกษา465197
78%
616:1
รวมทั้งสิ้น5965124
100%
816:1