ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2437
33%
17:1
อนุบาล 36814
67%
114:1
ระดับปฐมวัย101121
24%
211:1
ประถมศึกษาปีที่ 111314
21%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 24913
19%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 3268
12%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 4549
13%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 5347
10%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 614216
24%
116:1
ระดับประถมศึกษา392867
76%
611:1
รวมทั้งสิ้น493988
100%
811:1