ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2142135
55%
135:1
อนุบาล 3191029
45%
129:1
ระดับปฐมวัย333164
25%
232:1
ประถมศึกษาปีที่ 1161329
15%
129:1
ประถมศึกษาปีที่ 2121426
14%
126:1
ประถมศึกษาปีที่ 3241539
20%
139:1
ประถมศึกษาปีที่ 4181634
18%
134:1
ประถมศึกษาปีที่ 5181634
18%
134:1
ประถมศึกษาปีที่ 6141529
15%
129:1
ระดับประถมศึกษา10289191
75%
632:1
รวมทั้งสิ้น135120255
100%
832:1