ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2415
42%
15:1
อนุบาล 3437
58%
17:1
ระดับปฐมวัย8412
20%
26:1
ประถมศึกษาปีที่ 1167
15%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 2213
6%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 3437
15%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 4549
19%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 54812
26%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 6459
19%
19:1
ระดับประถมศึกษา202747
80%
68:1
รวมทั้งสิ้น283159
100%
87:1