ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 210717
65%
117:1
อนุบาล 3549
35%
19:1
ระดับปฐมวัย151126
13%
213:1
ประถมศึกษาปีที่ 113619
18%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 26814
14%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 311314
14%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 491120
19%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 56511
11%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 616925
24%
125:1
ระดับประถมศึกษา6142103
50%
617:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1121022
29%
122:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2161127
36%
127:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3151126
35%
126:1
มัธยมศีกษาตอนต้น433275
37%
325:1
รวมทั้งสิ้น11985204
100%
1119:1