ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 211718
44%
118:1
อนุบาล 315823
56%
123:1
ระดับปฐมวัย261541
14%
221:1
ประถมศึกษาปีที่ 181220
16%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 2101121
17%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 371320
16%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 4121224
20%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 5111223
19%
123:1
ประถมศึกษาปีที่ 67815
12%
115:1
ระดับประถมศึกษา5568123
41%
621:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1211334
25%
134:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2332659
44%
230:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3251641
31%
221:1
มัธยมศีกษาตอนต้น7955134
45%
527:1
รวมทั้งสิ้น160138298
100%
1323:1