ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 213720
71%
120:1
อนุบาล 3538
29%
18:1
ระดับปฐมวัย181028
16%
214:1
ประถมศึกษาปีที่ 1141327
18%
127:1
ประถมศึกษาปีที่ 212921
14%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 391221
14%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 4151429
20%
129:1
ประถมศึกษาปีที่ 515823
16%
123:1
ประถมศึกษาปีที่ 6121325
17%
125:1
ระดับประถมศึกษา7769146
84%
624:1
รวมทั้งสิ้น9579174
100%
822:1