ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2221436
43%
218:1
อนุบาล 3262147
57%
224:1
ระดับปฐมวัย483583
19%
421:1
ประถมศึกษาปีที่ 1272754
16%
227:1
ประถมศึกษาปีที่ 2392867
19%
234:1
ประถมศึกษาปีที่ 3302454
16%
227:1
ประถมศึกษาปีที่ 4253156
16%
228:1
ประถมศึกษาปีที่ 5273158
17%
229:1
ประถมศึกษาปีที่ 6421557
16%
229:1
ระดับประถมศึกษา190156346
81%
1229:1
รวมทั้งสิ้น238191429
100%
1627:1