ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2121224
51%
124:1
อนุบาล 3131023
49%
123:1
ระดับปฐมวัย252247
30%
224:1
ประถมศึกษาปีที่ 114418
16%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 215924
22%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 311819
17%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 42810
9%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 510717
15%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 691423
21%
123:1
ระดับประถมศึกษา6150111
70%
619:1
รวมทั้งสิ้น8672158
100%
820:1