ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 210616
62%
116:1
อนุบาล 38210
38%
110:1
ระดับปฐมวัย18826
21%
213:1
ประถมศึกษาปีที่ 161016
16%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 210919
19%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 36511
11%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 441216
16%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 510515
15%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 613821
21%
121:1
ระดับประถมศึกษา494998
79%
616:1
รวมทั้งสิ้น6757124
100%
816:1