ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2301848
54%
224:1
อนุบาล 3271441
46%
221:1
ระดับปฐมวัย573289
19%
422:1
ประถมศึกษาปีที่ 1231841
17%
221:1
ประถมศึกษาปีที่ 2201838
16%
219:1
ประถมศึกษาปีที่ 3201939
16%
220:1
ประถมศึกษาปีที่ 4261238
16%
219:1
ประถมศึกษาปีที่ 5292251
21%
226:1
ประถมศึกษาปีที่ 6211536
15%
218:1
ระดับประถมศึกษา139104243
52%
1220:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1341549
36%
225:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2272552
38%
226:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3231336
26%
136:1
มัธยมศีกษาตอนต้น8453137
29%
527:1
รวมทั้งสิ้น280189469
100%
2122:1