ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 210717
52%
117:1
อนุบาล 351116
48%
116:1
ระดับปฐมวัย151833
24%
217:1
ประถมศึกษาปีที่ 151217
16%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 211617
16%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 38816
15%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 47815
14%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 510919
18%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 6111122
21%
122:1
ระดับประถมศึกษา5254106
76%
618:1
รวมทั้งสิ้น6772139
100%
817:1