ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 29716
42%
116:1
อนุบาล 3121022
58%
122:1
ระดับปฐมวัย211738
15%
219:1
ประถมศึกษาปีที่ 1121527
17%
127:1
ประถมศึกษาปีที่ 216723
14%
123:1
ประถมศึกษาปีที่ 3151328
18%
128:1
ประถมศึกษาปีที่ 4121123
14%
123:1
ประถมศึกษาปีที่ 5131427
17%
127:1
ประถมศึกษาปีที่ 6161632
20%
132:1
ระดับประถมศึกษา8476160
63%
627:1
มัธยมศึกษาปีที่ 113619
35%
119:1
มัธยมศึกษาปีที่ 211920
36%
120:1
มัธยมศึกษาปีที่ 312416
29%
116:1
มัธยมศีกษาตอนต้น361955
22%
318:1
รวมทั้งสิ้น141112253
100%
1123:1