ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 291423
50%
123:1
อนุบาล 3111223
50%
123:1
ระดับปฐมวัย202646
20%
223:1
ประถมศึกษาปีที่ 1181129
16%
129:1
ประถมศึกษาปีที่ 2192241
23%
221:1
ประถมศึกษาปีที่ 3161026
14%
126:1
ประถมศึกษาปีที่ 4171330
17%
130:1
ประถมศึกษาปีที่ 5231336
20%
136:1
ประถมศึกษาปีที่ 611819
10%
119:1
ระดับประถมศึกษา10477181
80%
726:1
รวมทั้งสิ้น124103227
100%
925:1