ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2201333
58%
217:1
อนุบาล 315924
42%
124:1
ระดับปฐมวัย352257
22%
319:1
ประถมศึกษาปีที่ 1131427
13%
127:1
ประถมศึกษาปีที่ 2131629
14%
129:1
ประถมศึกษาปีที่ 3111324
12%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 4141933
16%
133:1
ประถมศึกษาปีที่ 5212041
20%
221:1
ประถมศึกษาปีที่ 6202747
23%
224:1
ระดับประถมศึกษา92109201
78%
825:1
รวมทั้งสิ้น127131258
100%
1123:1