สพป.สก2. โรงเรียนขนาดเล็ก


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1343266
7%
97:1
อนุบาล 2196201397
45%
469:1
อนุบาล 3238190428
48%
469:1
ระดับปฐมวัย468423891
24%
1019:1
ประถมศึกษาปีที่ 1270209479
17%
4710:1
ประถมศึกษาปีที่ 2226205431
15%
479:1
ประถมศึกษาปีที่ 3246210456
16%
4610:1
ประถมศึกษาปีที่ 4247243490
17%
4710:1
ประถมศึกษาปีที่ 5246230476
17%
4710:1
ประถมศึกษาปีที่ 6272242514
18%
4711:1
ระดับประถมศึกษา1,5071,3392,846
75%
28110:1
มัธยมศึกษาปีที่ 111415
38%
115:1
มัธยมศึกษาปีที่ 25813
33%
113:1
มัธยมศึกษาปีที่ 39312
30%
112:1
มัธยมศีกษาตอนต้น251540
1%
313:1
รวมทั้งสิ้น2,0001,7773,777
100%
38510:1