สพป.สก2. โรงเรียนเปิดประถมศึกษา


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1242195437
9%
2915:1
อนุบาล 21,0441,0242,068
45%
12916:1
อนุบาล 31,1099972,106
46%
13016:1
ระดับปฐมวัย2,3952,2164,611
22%
28816:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,1691,0852,254
17%
13017:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,1311,0322,163
16%
13416:1
ประถมศึกษาปีที่ 31,1121,0402,152
16%
12817:1
ประถมศึกษาปีที่ 41,1391,0642,203
16%
12817:1
ประถมศึกษาปีที่ 51,2581,1792,437
18%
13119:1
ประถมศึกษาปีที่ 61,2421,1172,359
17%
13318:1
ระดับประถมศึกษา7,0516,51713,568
66%
78417:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1478364842
33%
3822:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2489425914
36%
4023:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3431340771
31%
3920:1
มัธยมศีกษาตอนต้น1,3981,1292,527
12%
11722:1
รวมทั้งสิ้น10,8449,86220,706
100%
1,18917:1