สพป.สก2. โรงเรียนเปิดขยายโอกาศ


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1311445
3%
315:1
อนุบาล 2376354730
50%
3720:1
อนุบาล 3372301673
46%
3917:1
ระดับปฐมวัย7796691,448
17%
7918:1
ประถมศึกษาปีที่ 1368312680
16%
3818:1
ประถมศึกษาปีที่ 2359333692
16%
4017:1
ประถมศึกษาปีที่ 3345319664
15%
3718:1
ประถมศึกษาปีที่ 4377330707
16%
3719:1
ประถมศึกษาปีที่ 5437405842
19%
3822:1
ประถมศึกษาปีที่ 6429352781
18%
3920:1
ระดับประถมศึกษา2,3152,0514,366
52%
22919:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1478364842
33%
3822:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2489425914
36%
4023:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3431340771
31%
3920:1
มัธยมศีกษาตอนต้น1,3981,1292,527
30%
11722:1
รวมทั้งสิ้น4,4923,8498,341
100%
42520:1