สพป.สก2. โรงเรียนเปิดอนุบาล 3 ขวบ


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1242195437
27%
2915:1
อนุบาล 2276302578
36%
3019:1
อนุบาล 3286295581
36%
3019:1
ระดับปฐมวัย8047921,596
29%
8918:1
ประถมศึกษาปีที่ 1309306615
17%
2921:1
ประถมศึกษาปีที่ 2332309641
18%
3121:1
ประถมศึกษาปีที่ 3302322624
17%
2922:1
ประถมศึกษาปีที่ 4282263545
15%
2819:1
ประถมศึกษาปีที่ 5296280576
16%
3019:1
ประถมศึกษาปีที่ 6280298578
16%
3019:1
ระดับประถมศึกษา1,8011,7783,579
66%
17720:1
มัธยมศึกษาปีที่ 15645101
42%
334:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2334679
33%
326:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3323062
26%
321:1
มัธยมศีกษาตอนต้น121121242
4%
927:1
รวมทั้งสิ้น2,7262,6915,417
100%
27520:1