สพป.สก2. โรงเรียนเปิดปฐมวัย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1242195437
9%
2915:1
อนุบาล 21,0441,0242,068
45%
12916:1
อนุบาล 31,1099972,106
46%
13016:1
ระดับปฐมวัย2,3952,2164,611
22%
28816:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,1691,0842,253
17%
12917:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,1301,0312,161
16%
13316:1
ประถมศึกษาปีที่ 31,1121,0402,152
16%
12817:1
ประถมศึกษาปีที่ 41,1381,0622,200
16%
12717:1
ประถมศึกษาปีที่ 51,2571,1782,435
18%
13019:1
ประถมศึกษาปีที่ 61,2401,1162,356
17%
13218:1
ระดับประถมศึกษา7,0466,51113,557
66%
77917:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1478364842
33%
3822:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2489425914
36%
4023:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3431340771
31%
3920:1
มัธยมศีกษาตอนต้น1,3981,1292,527
12%
11722:1
รวมทั้งสิ้น10,8399,85620,695
100%
1,18417:1