ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

0

เพศชาย /0%
เพศหญิง /0%

ในโรงเรียน

0

เพศชาย /0%
เพศหญิง /0%

ในสำนักงาน

56

ศึกษานิเทศก์14 /25%
นักทรัพยากรบุคคล8 /14%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน5 /9%
เจ้าพนักงานธุรการ5 /9%
นักวิชาการศึกษา4 /7%
ลูกจ้างชั่วคราว3 /5%
นักจัดการงานทั่วไป3 /5%
ผู้อำนวยการกลุ่ม3 /5%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3 /5%
นักวิชาการเงินและบัญชี2 /4%
พนักงานราชการ1 /2%
นักวิชาการพัสดุ1 /2%
1 /2%
นักวิชาการคอมพิวเตอร์1 /2%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /2%
นักจิตวิทยา1 /2%

ในโรงเรียน

370

ผู้อำนวยการโรงเรียน143 /39%
107 /29%
ครู86 /23%
13 /4%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน5 /1%
5 /1%
3 /1%
3 /1%
3 /1%
1 /0%
1 /0%

ในสำนักงาน

0

ในโรงเรียน

0

ในสำนักงาน

0

ในโรงเรียน

0


ในสำนักงาน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน

ในโรงเรียน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
ถนนสุวรรณศร ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120
Version.