แผนที่ภูมิศาสตร์และการเดินทาง
ระยะทางไม่เกิน 10 กม. ระยะทาง 10 - 30 กม. ระยะทาง 30 - 50 กม. ระยะทางเกินกว่า 50 กม .

ชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอระยะทาง(กม.)ดูแผนที่
โรงเรียนชื่อโรงเรียน ตำบลอำเภอ
27020001 โรงเรียนบ้านโคคลาน โคคลานตาพระยา48
27020002 โรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1 โคคลานตาพระยา42.2
27020003 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี โคคลานตาพระยา50
27020004 โรงเรียนบ้านกุดเวียน ตาพระยาตาพระยา60
27020005 โรงเรียนบ้านทัพเซียม ตาพระยาตาพระยา40
27020006 โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่131 ตาพระยาตาพระยา39
27020007 โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ ตาพระยาตาพระยา50
27020008 โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย ตาพระยาตาพระยา45.8
27020009 โรงเรียนอนุบาลตาพระยา ตาพระยาตาพระยา50
27020010 โรงเรียนบ้านตะโก ตาพระยาตาพระยา62
27020011 โรงเรียนบ้านกะสัง ทัพไทยตาพระยา61
27020012 โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา ทัพไทยตาพระยา68
27020013 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันติสุข ทัพไทยตาพระยา63
27020014 โรงเรียนบ้านรัตนะ ทัพไทยตาพระยา64
27020015 โรงเรียนบ้านทัพไทย ทัพไทยตาพระยา73
27020016 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท ทัพไทยตาพระยา76
27020017 โรงเรียนทับทิมสยาม03 ทัพไทยตาพระยา75
27020018 โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ ทัพราชตาพระยา37
27020019 โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร ทัพราชตาพระยา72
27020020 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ทัพราชตาพระยา64
27020021 โรงเรียนวัดหนองติม ทัพราชตาพระยา65.1
27020022 โรงเรียนบ้านโคกไพล ทัพราชตาพระยา50
27020023 โรงเรียนบ้านเจริญสุข ทัพราชตาพระยา60
27020024 โรงเรียนบ้านมะกอก ทัพเสด็จตาพระยา50
27020025 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก ทัพเสด็จตาพระยา55
27020026 โรงเรียนบ้านโคกทหาร ทัพเสด็จตาพระยา59
27020027 โรงเรียนเพียงหลวง 17 (บ้านแส์ง) ทัพเสด็จตาพระยา50
27020028 โรงเรียนบ้านโคกแจง ทัพเสด็จตาพระยา70
27020029 โรงเรียนบ้านห้วยชัน ช่องกุ่มวัฒนานคร46
27020030 โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา ช่องกุ่มวัฒนานคร35
27020031 โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ แซร์ออวัฒนานคร25
27020032 โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา แซร์ออวัฒนานคร22
27020033 โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ แซร์ออวัฒนานคร33
27020034 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียนวัฒนานคร35
27020035 โรงเรียนบ้านเขาจาน ท่าเกวียนวัฒนานคร46
27020037 โรงเรียนบ้านสี่แยก ท่าเกวียนวัฒนานคร37
27020038 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ท่าเกวียนวัฒนานคร37.4
27020039 โรงเรียนบ้านหนองยาง ท่าเกวียนวัฒนานคร33
27020040 โรงเรียนบ้านโนน ท่าเกวียนวัฒนานคร30
27020041 โรงเรียนบ้านทับใหม่ โนนหมากเค็งวัฒนานคร49
27020042 โรงเรียนบ้านซับใหญ่ โนนหมากเค็งวัฒนานคร53
27020043 โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร โนนหมากเค็งวัฒนานคร30
27020044 โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา โนนหมากเค็งวัฒนานคร38
27020046 โรงเรียนบ้านโป่งคอม ผักขะวัฒนานคร15
27020047 โรงเรียนบ้านหนองหอย ผักขะวัฒนานคร25
27020049 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ผักขะวัฒนานคร20
27020051 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา วัฒนานครวัฒนานคร22
27020053 โรงเรียนบ้านพร้าว วัฒนานครวัฒนานคร24
27020054 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก วัฒนานครวัฒนานคร19
27020055 โรงเรียนบ้านหนองแสง วัฒนานครวัฒนานคร23
27020057 โรงเรียนบ้านโนนผาสุก หนองตะเคียนบอนวัฒนานคร44
27020058 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน หนองตะเคียนบอนวัฒนานคร60
27020059 โรงเรียนร่มเกล้า หนองตะเคียนบอนวัฒนานคร55
27020061 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา หนองตะเคียนบอนวัฒนานคร51
27020062 โรงเรียนบ้านวังรี หนองตะเคียนบอนวัฒนานคร40
27020063 โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส หนองน้ำใสวัฒนานคร37
27020064 โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองน้ำใสวัฒนานคร40
27020065 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด หนองน้ำใสวัฒนานคร41
27020066 โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองน้ำใสวัฒนานคร35.8
27020068 โรงเรียนบ้านบุกะสัง หนองแวงวัฒนานคร33
27020069 โรงเรียนบ้านหนองหมู หนองแวงวัฒนานคร25
27020070 โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวงวัฒนานคร20
27020071 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม หนองแวงวัฒนานคร30
27020072 โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน หนองหมากฝ้ายวัฒนานคร55
27020073 โรงเรียนบ้านท่าช้าง หนองหมากฝ้ายวัฒนานคร45
27020074 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง หนองหมากฝ้ายวัฒนานคร45
27020076 โรงเรียนวัดพุทธิสาร หนองหมากฝ้ายวัฒนานคร47
27020077 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) ห้วยโจดวัฒนานคร32.4
27020078 โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ ห้วยโจดวัฒนานคร37
27020079 โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง ห้วยโจดวัฒนานคร42
27020080 โรงเรียนบ้านวังยาว คลองทับจันทร์อรัญประเทศ15
27020081 โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย คลองทับจันทร์อรัญประเทศ22
27020082 โรงเรียนบีกริม คลองทับจันทร์อรัญประเทศ15.4
27020083 โรงเรียนบ้านคลองวัว คลองทับจันทร์อรัญประเทศ20
27020085 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส คลองน้ำใสอรัญประเทศ14
27020086 โรงเรียนบ้านแสนสุข คลองน้ำใสอรัญประเทศ15
27020088 โรงเรียนบ้านกุดหิน คลองน้ำใสอรัญประเทศ17
27020089 โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี คลองน้ำใสอรัญประเทศ13
27020090 โรงเรียนบ้านคลองหว้า ทับพริกอรัญประเทศ40
27020091 โรงเรียนสระปทุม ทับพริกอรัญประเทศ32.7
27020092 โรงเรียนบ้านโคกสะแบง ท่าข้ามอรัญประเทศ12
27020093 โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้ามอรัญประเทศ8
27020095 โรงเรียนบ้านด่าน บ้านด่านอรัญประเทศ6
27020097 โรงเรียนบ้านกุดม่วง บ้านด่านอรัญประเทศ12
27020098 โรงเรียนบ้านตุ่น บ้านด่านอรัญประเทศ10
27020099 โรงเรียนบ้านไทยสามารถ บ้านด่านอรัญประเทศ5.6
27020100 โรงเรียนอนุบรรพต บ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศ3
27020101 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย อรัญประเทศอรัญประเทศ0.4
27020102 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร บ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศ5
27020104 โรงเรียนบ้านโคก ป่าไร่อรัญประเทศ3
27020105 โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 ป่าไร่อรัญประเทศ10
27020106 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 ผ่านศึกอรัญประเทศ16
27020107 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ ผ่านศึกอรัญประเทศ20
27020108 โรงเรียนกรุงไทย ผ่านศึกอรัญประเทศ30
27020109 โรงเรียนบ้านคลองยางประชาสรรค์ ผ่านศึกอรัญประเทศ23
27020110 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ผ่านศึกอรัญประเทศ27
27020111 โรงเรียนบ้านทดเจริญ ฟากห้วยอรัญประเทศ8
27020113 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง ฟากห้วยอรัญประเทศ7
27020116 โรงเรียนเมืองไผ่ เมืองไผ่อรัญประเทศ7
27020117 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ หนองสังข์อรัญประเทศ13
27020118 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย หนองสังข์อรัญประเทศ14
27020119 โรงเรียนบ้านหันทราย หันทรายอรัญประเทศ25
27020120 โรงเรียนบ้านหนองบัว หันทรายอรัญประเทศ15
27020121 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง หันทรายอรัญประเทศ25
27020122 โรงเรียนบ้านโคกสูง โคกสูงโคกสูง32
27020123 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด โคกสูงโคกสูง35
27020124 โรงเรียนบ้านละลมติม โคกสูงโคกสูง30
27020125 โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น โนนหมากมุ่นโคกสูง35
27020126 โรงเรียนสมาคมไลออนส์(บ้านอ่างศิลา) โนนหมากมุ่นโคกสูง22
27020127 โรงเรียนบ้านหนองจาน โนนหมากมุ่นโคกสูง35
27020128 โรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ หนองม่วงโคกสูง35
27020129 โรงเรียนบ้านหนองแอก หนองม่วงโคกสูง20
27020130 โรงเรียนวัดหนองม่วง หนองม่วงโคกสูง22
27020131 โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร หนองม่วงโคกสูง26
27020132 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี หนองม่วงโคกสูง28
27020133 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง หนองแวงโคกสูง25
27020134 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก หนองแวงโคกสูง30
27020135 โรงเรียนบ้านหนองมั่ง หนองแวงโคกสูง35
ถนนสุวรรณศร ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120
Version.