ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA

118

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

47

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

22

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

117

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

118

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

34

ตาราง

1,189

ห้องเรียน
ตาราง

20,706

นักเรียน
ตาราง
นร.ปฐมวัย

4,611

ตาราง
นร.ประถมศึกษา

13,568

ตาราง
นร.ขยายโอกาส

2,527

ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

426

ครูและบุคลากร

สนง.
56
รร.
370
ตาราง

0

เกษียณอายุ 2567

ตาราง

426

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ปฐมวัย - ประถมฯ83 /70%
ปฐมวัย - ม.ต้น34 /29%
ประถมฯ1 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 47 /40%
ขนาดกลาง 69 /58%
ขนาดใหญ่ 1 /1%
ขนาดใหญ่พิเศษ 1 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 47 /40%
ขนาดที่ 2 43 /36%
ขนาดที่ 3 15 /13%
ขนาดที่ 4 9 /8%
ขนาดที่ 5 3 /3%
ขนาดที่ 6 1 /1%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษา ม.3
ยังไม่มีข้อมูล
นร.จบการศึกษา ม.6/เทียบเท่า
ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2564 2565 2566
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
  • นายอัมพล หันทยุง
  • นายทนงศักดิ์  คงเจริญสุข
  • นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
  • นางพรรณวิภา เทพขาม
  • นายศิรายุพงษ์  กุสโล
  • จสอ.ณพล ยะนินทร
  • ว่าที่ร้อยศวัส สุขศรีกุลกร
118 โรงเรียน

4 อำเภอ
ตาพระยา

28 โรงเรียน

ตาราง
วัฒนานคร

42 โรงเรียน

ตาราง
อรัญประเทศ

34 โรงเรียน

ตาราง
โคกสูง

14 โรงเรียน

ตาราง

10 เครือข่าย
พระยา

0 โรงเรียน

ตาราง
ทัพบดินทร์

0 โรงเรียน

ตาราง
อารยธรรมบูรพา

0 โรงเรียน

ตาราง
นครินทร์

0 โรงเรียน

ตาราง
ไตรมิตร

0 โรงเรียน

ตาราง
ปางสีดา

0 โรงเรียน

ตาราง
นครธรรม

0 โรงเรียน

ตาราง
ตะวันบูรพา

0 โรงเรียน

ตาราง
อาคเนย์

0 โรงเรียน

ตาราง
เทวาธิราช

0 โรงเรียน

ตาราง
ถนนสุวรรณศร ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120
Version.