ตารางการศึกษาภาพรวม จังหวัดสระแก้ว

118

โรงเรียน
ตาราง
สพป.สก2
118
สพป.ศก.1
0
สพป.ศก.2
0
สพป.ศก.3
0
สพม.28
0
20,706
นักเรียน
ตาราง
สพป.สก2
20,706
สพป.ศก.1
0
สพป.ศก.2
0
สพป.ศก.3
0
สพม.28
0
1,189
ห้องเรียน
ตาราง
สพป.สก2
1,189
สพป.ศก.1
0
สพป.ศก.2
0
สพป.ศก.3
0
สพม.28
0
นร. : ห้องเรียน
17:1
ตาราง
สพป.สก2
17:1
สพป.ศก.1
0:1
สพป.ศก.2
0:1
สพป.ศก.3
0:1
สพม.28
0:1
รร.จำแนกตาม - ระดับช่วงชั้น
ไม่มีนักเรียน

0

โรงเรียนขนาดเล็ก

47

ตาราง
เปิด อ.3 ขวบ

22

ตาราง
เปิดปฐมวัย

117

ตาราง
เปิดระดับประถม

118

ตาราง
เปิด ม.ต้น/ขยายโอกาส

34

ตาราง
เปิด ม.ปลาย

0

เปิด ปวช.

0

รร.จำแนกตาม - ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ปฐมวัย /0%
ปฐมวัย - ประถมฯ 83 /70%
ปฐมวัย - ม.ต้น 34 /29%
ปฐมวัย - ม.ปลาย /0%
ประถมฯ 1 /1%
ประถมฯ - ม.ต้น /0%
ประถมฯ - ม.ปลาย /0%
ม.ต้น /0%
ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า /0%
ม.ปลาย/เทียบเท่า /0%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 47 /40%
ขนาดกลาง 69 /58%
ขนาดใหญ่ 1 /1%
ขนาดใหญ่พิเศษ 1 /1%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 47 /40%
ขนาดที่ 2 43 /36%
ขนาดที่ 3 15 /13%
ขนาดที่ 4 9 /8%
ขนาดที่ 5 3 /3%
ขนาดที่ 6 1 /1%
ขนาดที่ 7 /0%